WEDSTRIJDREGLEMENT

 

1. ALGEMENE BEPALINGEN

1.1  Het Verbond van Limburgse Fotokringen vzw, hierna kortweg VLF genoemd, richt elk jaar samen met kandidaat inrichtende kringen wedstrijden in voor de bij haar aangesloten kringen die in regel zijn met hun inschrijving. Bovendien dienen de kringen elke wijziging aan hun ledenlijst onmiddellijk door te geven aan het VLF-secretariaat . Indien géén van de aangesloten kringen kandidaat is om het criterium , Limfoto of fototocht in te richten, behoudt de VLF Raad van Bestuur zich het recht dat jaar alleen het criterium te organiseren.

1.2  Deze wedstrijden hebben tot doel een gunstige wedijver te scheppen tussen de kringen en hun leden tot bevordering van de fotografie.

1.3  Door deel te nemen aan de VLF-wedstrijden verbinden de kringen en hun leden er zich toe zich te schikken naar de reglementen.

1.4  De kringen verbinden er zich toe dat de auteurs waarvan werk voorgelegd wordt, in de VLF-ledenlijst opgenomen zijn.

1.5  De VLF wedstrijdverantwoordelijken en de organisatoren van Limfoto of  fototocht, zullen steeds de grootste zorg besteden aan de ingezonden werken. Zij nemen geen enkele verantwoordelijkheid op zich in geval van schade of verlies.

1.6  Alle geschillen en voorvallen, niet voorzien in dit reglement, worden beslecht door de Raad van Bestuur. Dit kan na overleg met de betrokkenen zonder dat beroep kan aangetekend worden.

1.7  De auteur, of kring, veroordeeld wegens inbreuk op het reglement, wordt uitgesloten voor één of meer wedstrijden.

1.8  Een inbreuk op deze reglementen kan na onderzoek worden gezien als frauduleus. De auteur of kring die fraude pleegt tijdens een VLF-wedstrijd, of waarvan fraude wordt vastgesteld binnen de twaalf maanden na de wedstrijd, wordt gesanctioneerd:

de frauduleus behaalde punten, medailles en onderscheidingen van het VLF, worden de auteur ontnomen;
zijn deelname voor alle disciplines wordt geannuleerd;
de auteur kan noch in het lopende, noch in het eerstvolgende jaar, een VLF onderscheiding bekomen;


1.9   De auteur of kring waartegen een klacht wegens fraude loopt, heeft het recht zijn zaak bij de Raad van Bestuur te komen bepleiten. Na aanvraag wordt de betrokkene uitgenodigd op de eerstvolgende vergadering van de Raad van Bestuur.

1.10   Een lid dat in de loop van het jaar van kring verandert, blijft voor de VLF-wedstrijden ingeschreven bij de kring waar het lid was op 1 januari en dit voor het volledige jaar. Wie geen lid meer is van een kring kan niet meer deelnemen aan de wedstrijden.

1.11  De leden van de organiserende kring van het criterium, Limfoto of fotocht mogen deelnemen aan deze wedstrijden en komen ook in aanmerking voor het winnen van prijzen.2. RICHTLIJNEN BETREFFENDE HET INZENDEN VAN WERKEN.

2.1   De ingezonden werken en alle onderdelen ervan MOETEN eigen werk van de inzender zijn en mogen niet aanvaard zijn op provinciale, nationale of internationale wedstrijden gepatroneerd door het VLF, CvB, BFF, FIAP of PSA.

2.2   Onder eigen werk verstaan wij fotografie van eigen bron. Er worden geen beelden en onderdelen van beelden toegelaten van externe oorsprong zoals het gebruik van stockfotos, een download van Internet, een kopie uit tijdschriften of boeken enz. Ook in het digitale tijdperk wordt van de auteurs verwacht dat alle beelden volledig zelf gerealiseerde opnames zijn. Om dit te bewijzen stuurt de auteur van een samengestelde foto ook de originele bestanden apart naar de wedstrijdcommissaris foto en/of geprojecteerde beelden..

 

2.3  Werken: een geprojecteerd werk of foto, analoog of digitaal, zwart-wit of kleur, evenals fotos afgedrukt van geprojecteerde werken met eenzelfde afbeelding, worden als één werk beschouwd en moeten dezelfde titel dragen. Onder eenzelfde afbeelding of opname vallen ook werken die slechts verschillen in details. Dit betekent dat alleen het geprojecteerde werk ofwel de foto mag ingezonden worden.

2.4  Uitzondering op art. 2.1 wordt gemaakt voor werken gebruikt in plaatselijke kringwedstrijden en organisaties. Ook zo voor werken die aanvaard werden op tentoonstellingen die niet door bovenstaande organisaties gepatroneerd werden. bijv.: Euregionale wedstrijdenz. De aanvaarde werken uit het VLF-criterium of fototocht mogen deelnemen aan het eerstvolgende Limfoto.3. ALGEMENE ADMINISTRATIEVE VOORSCHRIFTEN

3.1  De fotos moeten gemonteerd zijn op licht karton  onder passe-partout van 40 x 50 cm cm of 40x30cm* (*tem 2019) Maximum dikte: 1,5 mm.

3.2  De foto's moeten op de keerzijde als volgt gekenmerkt worden:

naam + VLF-lidnummer van de auteur;
naam en kenletters van de kring;
titel van het werk.
De gegevens moeten (volgens de normale kijkrichting) in het midden onderaan de achterkant van de fotos aangebracht worden. Op het deelnameformulier worden dezelfde gegevens vermeld. Al de gegevens moeten duidelijk leesbaar en voldoende groot aangebracht worden.
3.3  De digitale beelden voor de wedstrijd moeten aan volgende normen voldoen:

      horizontaal beeld (liggend) maximum: 1920 pixels breed en 1080 pixels hoog
      vertikaal beeld (opstaand) maximum: breedte kan variëren en 1080 pixels hoog
      vierkant beeld maximum: 1080 pixels breed en 1080 pixels hoog
      extensie JPG
     kaders rond digibeelden NIET TOEGELATEN
3.4  Identificatie van de beelden: bvb: 9876.XX.Jong hert.jpg

      9876 het lidnummer van de auteur
        " een punt
      XX kenletters van de kring
        " een punt
      Jong hert titel van het werk maximum 25 tekens
        " een punt
      jpg verplichte extensie
3.5 De wedstrijdcommissaris verzamelt alle digitale beelden van zijn kring voor een bepaalde wedstrijd in één file(map) en stuurt deze file naar wedstrijd@vlfvzw.be via www.wetransfer.com. In deze verzending voegt men ook een ingevuld deelnameformulier bij.

3.6  Ook moet er een ingevulde deelnameformulier verzonden worden aan de wedstrijdcommissaris. Dit formulier kan men afhalen op de VLF-website www.vlfvzw.be.

3.7  De zendingen moeten op de vastgestelde data in het bezit zijn van de respectievelijke wedstrijdcommissarissen. De werken moeten in een degelijke verpakking afgeleverd worden.

3.8  Het voorziene deelnameformulier, ingevuld naar de opgelegde VLF-normen, moet uiterlijk voor de vastgestelde datum ook gemaild worden naar de wedstrijdcommissaris (wedstrijd@vlfvzw.be). Voor iedere discipline moet een afzonderlijk deelnameformulier gebruikt worden.

3.9   De wedstrijdcommissarissen moeten de ingezonden werken en deelnameformulieren die niet aan de opgelegde normen voldoen uitsluiten.

3.10  Door de deelname aan deze wedstrijden verlenen de deelnemers de toelating, tenzij uitdrukkelijk verbod, om hun werken te publiceren. Onder andere in drukwerken als catalogi voor een VLF-salon en op de VLF-website als voorlichting of propaganda. De auteur kan hiervoor geen vergoeding eisen. De auteur blijft de volledige verantwoordelijkheid dragen over de inhoud van de foto en het eventuele recht op privacy van de afgebeelde personen.

 

3.11  Elke kring ontvangt van de wedstrijdcommissaris een lijst met de toegekende punten.

3.12  Voor de inrichting van Limfoto en fotocht worden medailles, diplomas en eventueel eervolle vermeldingen uitgereikt. Bij het criterium zijn er diplomas en eventueel eervolle vermeldingen te behalen.

3.12.1  Het criterium
Geprojecteerd beeld 4
Foto mono 4
Foto kleur 4
Totaal 8

3.12.2 Fototocht

Onderwerpen: landschap , de mens(p.j.) + opgelegd onderwerp

Deelname met max. 4 per onderwerp in zowel geprojecteerd beeld als foto

In totaal max. 8 in beide disciplines

Geprojecteerd beeld 8

Foto mono 8

Foto kleur 8

Foto gemengd 8

 

3.12.3 Totaal vande beschikbare prijzen

In elke discipline 1 Gouden VLF – medaille + 3 diploma’s

Eventueel “ Eervolle vermelding(en) “

Totaal 12

 

 

3.12.4  Limfoto
Onderwerp in de drie disciplines : vrij
Deelname met max.8 in geprojecteerd beeld
Deelname met max.8 in foto mono
Deelname met max. 8 in foto kleur
Deelname aan foto gemegd: max.8

Totaal 16

3.13  Totaal van de beschikbare prijzen:
In elke discipline 1 Gouden VLF – 1 Zilveren VLF- 1 Bronzen VLF medaille
In elke discipline 3 diploma’s

Eventueel “ Eervolle velding(en)

Totaal 18

 

 

 

 

DEEL II : SPECIFIEKE WEDSTRIJDREGLEMENTEN

WEDSTRIJD LIMFOTO
1. Aan Limfoto kan deelgenomen worden in drie disciplines:
geprojecteerd beeld                 PI
zwartwit foto      M
kleurfoto              CP
2.a. Een recente
ledenlijst van de kringen dient ingeleverd te worden bij het VLFsecretariaat in de loop van de maand december.

2.b. Nieuwe leden kunnen in de loop van het  jaar deelnemen aan deze VLF-wedstrijd op voorwaarde dat de kring  de aangepaste ledenlijst heeft ingediend bij de VLF-secretaris( VLF-Secretariaat)

3. Bij deze wedstrijd zijn alle foto’s en geprojecteerde beelden vrij van onderwerp.

4. De ingezonden werken moeten voldoen aan de richtlijnen gegeven in deel I,2 van de VLF wedstrijdreglementen.

5. Aantal in te zenden werken:

a    maximum acht foto's per auteur kleur of zwartwit;
b    maximum acht digi's per auteur.
6. De jury wordt samengesteld door de wedstrijdcommissaris uit
de kandidaat juryleden van de VLF-kringen die aangesloten zijn bij het verbond. Het aantal juryleden bedraagt minimaal drie personen. De wedstrijdcommissaris kan bij vaststelling van onregelmatigheden een jurylid uitsluiten.

7. De identificatie der werken gebeurt volgens het algemene wedstrijdreglement.


8. Prijzen voor geprojecteerd beeld, foto kleur en foto zwart-wit telkens:

1 gouden VLF-medaille;
1 zilveren VLF-medaille;
1 bronzen VLF-medaille;
3 diplomas.

9. Indien de auteur in aanmerking komt voor meerdere prijzen wordt hem zijn hoogste prijs toegekend. Voor de andere mogelijke prijzen krijgt hij een vermelding in de cataloog ("eervolle vermelding").

1O.Limfoto+ Fototocht komt in aanmerking voor de VLFonderscheiding, de VLFlaureaat, het toekennen van de VLFsterren.

11. Elke deelnemer aan Limfoto of Fototocht zal een catalogus gratis ontvangen.
( Indien voorzien, digitale versie)

12. Van iedere auteur met aanvaardingen in foto en/of geprojecteerd beeld, moet ten minste één foto en/of één geprojecteerd beeld tentoongesteld en/of geprojecteerd worden. Bestuur.

Wedstrijd  Fototocht
13 Aan Fototocht kan deelgenomen woren in drie disciplines:
Geprojecteerd beeld  PI
Zwartwit fotp M
Kleurfoto CP

13 a. Een recente
ledenlijst van de kringen dient ingeleverd te worden bij het VLFsecretariaat in de loop van de maand december.

13.b. Nieuwe leden kunnen in de loop van het  jaar deelnemen aan deze VLF-wedstrijd op voorwaarde dat de kring  de aangepaste ledenlijst heeft ingediend bij de VLF-secretaris( VLF-Secretariaat)

14 b. De ingezonden werken moeten voldoen aan de richtlijnen gegeven in deel I,2 van de VLF wedstrijdreglementen.

15 b. Aantal in te zenden werken:
a    maximum acht foto's per auteur kleur of zwartwit in 3 disciplines:  de mens(p.j.) + opgelegd onderwerp + landschap
b    maximum acht digi's per auteur. in 3 disciplines:  de mens(p.j.) + opgelegd onderwerp + landschap
c    maximum 4 werken per discipline, b.v 4 in” Landschap”, 2 in “ De mens “ , 2 in Opgelegd onderwerp”
16. De jury wordt samengesteld door de wedstrijdcommissaris uit ervaren leden  van VLF-kringen die aangesloten zijn bij het verbond. Het aantal juryleden bedraagt minimaal drie personen. De wedstrijdcommissaris kan bij vaststelling van onregelmatigheden een jurylid uitsluiten.

17. De identificatie der werken gebeurt volgens het algemene wedstrijdreglementWEDSTRIJD VLFCRITERIUM

1. Bij het criterium zijn er twee jureringen waarbij vier diplomas te behalen zijn voor de beste vier verschillende auteurs in geprojecteerd beeld en telkens voor de beste vier verschillende auteurs in foto mono en in foto kleur.

2. Aan het criterium kan deelgenomen worden in twee disciplines

-geprojecteerd beeld      digi
-foto                                M   of   CP
3. Het aantal in te zenden werken per discipline is beperkt tot vier per auteur. Dit wil zeggen elk vier in PI en vier in Foto. Deze zijn vrij te verdelen tussen M en CP.

4. Het onderwerp is vrij.(Prints) en vrij en natuur (Digitaal Beeld)

5. De identificatie van de werken, foto's en geprojecteerd beeld gebeurt volgens het algemeen wedstrijdreglement.

6. Voor deelname aan het criterium kan geen inschrijvingsgeld gevraagd worden.

7. De jury wordt aangeduid door de Raad van Bestuur van het VLF.

8. Het criterium komt in aanmerking voor de schaal VLFcriterium, de VLFonderscheiding, de VLFlaureaat en de VLFsterren.

9. Er worden vier VLF-diplomas toegekend aan de vier hoogst geklasseerde werken in elk van de drie reeksen. Dit wil zeggen voor geprojecteerd beeld, foto zwart-wit en voor foto kleur.

10. Daar een deelnemer in elke discipline slechts één diploma kan winnen, krijgt de auteur die in aanmerking komt voor een bijkomend diploma, een eervolle vermelding.      


VLF-ONDERSCHEIDING

1. Het doel van deze onderscheiding is al diegenen welke in het kader van het Limburgs Verbond op fotografisch gebied actief en creatief zijn te belonen.

2. De VLF-onderscheiding is een individuele onderscheiding voor leden van kringen aangesloten bij het Verbond van Limburgse Fotokringen.

3. Het is een kenteken dat bekomen wordt door minimum twintig aanvaardingen te halen.

4. Er wordt één onderscheiding uitgereikt voor geprojecteerd beeld en één voor foto. De behaalde aanvaardingen voor foto-M en foto-CP worden samengeteld.

5. De auteur dient via zijn kring het bewijs te leveren dat de vereiste aanvaardingen behaald zijn. De aanvraag moet voor de vastgestelde vervaldag aan de VLF-wedstrijdcommissaris gezonden worden. Deze vervaldag wordt jaarlijks vastgelegd door de Raad van Bestuur en medegedeeld.

6. De VLF wedstrijdcommissarissen zullen boekhouden over de bereikte uitslagen om controle mogelijk te maken.

7. De auteurs die een onderscheiding behaalden, mogen dit vermelden achter hun familienaam met de letters "VLF/D" voor geprojecteerd beeld en "VLF/F" voor foto.DE VLF LAUREAAT

1. Dit is een jaarlijkse beloning voor de beste VLFauteur in "foto-M", "foto-CP" alsook voor de beste auteur in "geprojecteerd beeld".

2. Elk jaar tijdens de laatste proclamatie Limfoto zullen twee trofeeën uitgereikt worden.

3. De auteurs worden betiteld als VLFlaureaat van dat jaar.

4. Voor deze trofee komen enkel de VLFwedstrijden in aanmerking:

- Criterium
- Limfoto
- Fototocht

5. Per aanvaarding wordt één punt toegekend; wie de meeste punten haalt in een discipline is de VLF-laureaat van dat jaar in die discipline

6. Bij gelijk aantal punten worden de scores van alle aanvaarde werken samengeteld om de laureaat aan te duiden.

7. Indien in de loop van dat jaar een van deze wedstrijden niet ingericht wordt, is er geen VLFlaureaat.


DE VLFSTERREN

1. De VLFster is een individuele onderscheiding.

2. De toekenning heeft tot doel VLF leden die reeds een VLFonderscheiding behaalden, op fotografisch gebied actief te blijven betrekken in het Verbond van Limburgse Fotokringen.

3. Voor beide, PI en M en/of CP worden er verschillende sterren uitgereikt.

4. De punten voor de sterren kunnen behaald worden in de VLFwedstrijden: Criterium + Limfoto + Fototocht

5. De onderscheiding wordt op basis van aanvaarde werken behaald. Na de VLFonderscheiding worden de aanvaardingen verder opgeteld en bekomt men voor zowel foto als geprojecteerd beeld een :

1e ster (gele label) na het behalen van 30 bijkomende aanvaardingen of 50 punten;
2e ster (rode label) na het behalen van 60 bijkomende aanvaardingen of 80 punten;
3e ster (blauwe label) na het behalen van 120 bijkomende aanvaardingen of 140 punten;
4e ster (zilveren label) na het behalen van 160 bijkomende aanvaardingen of 180 punten;
5e ster (gouden label) na het behalen van 200 bijkomende aanvaardingen of 220 punten;
VLF-galaxie na het behalen van 300 bijkomende aanvaardingen of 320 punten.

6. Ook voor de aanvraag van een ster of de galaxy dient de auteur via zijn kring het bewijs voor te leggen dat de vereiste aanvaardingen behaald werden. Deze aanvraag moet voor de vooropgestelde vervaldag bij de wedstrijdcommissaris van het VLF toekomen.

7. De VLFsterren worden uitgereikt op de laatste proclamatie van het jaar.

8. De auteur die een VLFster behaalde, mag dit vermelden achter zijn naam met de letters en tekens: VLF/D* of VLF/F*. Naargelang het aantal behaalde sterren plaatst men een ster bij.
.


DE VLFHONORÉ

1. De onderscheiding VLF-honoré is een individuele onderscheiding voor leden die zich op een bijzondere manier verdienstelijk hebben gemaakt.

De voorwaarden zijn de volgende:
a. meer dan vijf jaar lid zijn van een kring aangesloten bij het VLF;
b. het VLF propageren op alle mogelijke manieren;
c. bijzondere prestaties t.a.v. het VLF verrichten, fotografische activiteit hoeft niet te primeren;
d. de kandidatuur, vergezeld van een dossier, dient voorgelegd bij de Raad van Bestuur;
e. het indienen van een dossier wil niet zeggen dat de kandidatuur weerhouden wordt.
2. De auteur die een VLF-honoré behaalde, mag dit vermelden achter zijn naam met de letters: "Hon.VLF".


laatste aanpassing 02/2022.