VERBOND van LIMBURGSE FOTOKRINGEN vzw


WEDSTRIJDREGLEMENT"A lot of photographers think that if they buy a better camera they'll be able to take better photographs. A better camera won't do a thing for you if you don't have anything in your head or in your heart." -
Arnold Newman


DEEL I : Algemene wedstrijdreglementen

1. Algemene Bepalingen
2. Richtlijnen betreffende inzenden werken
3. Algemene administratieve voorschriften
4. Indeling van de wedstrijden
5. Beoordeling van de wedstrijden
6. Wijzigingen van de wedstrijdreglementen
7. Specifieke richtlijnen wedstrijden
8. Inleveren werken: wat komt waar terecht?


DEEL II : Specifieke wedstrijdreglementen

1. Wedstrijd Limfoto
2. Wedstrijd Fototocht
3. Wedstrijd VLF-criterium
4. De VLF-onderscheiding
5. De VLF-laureaat
6. De VLF-sterren
7. De VLF-honoré


DEEL II : SPECIFIEKE WEDSTRIJDREGLEMENTEN

WEDSTRIJD LIMFOTO
1. Aan Limfoto kan deelgenomen worden in drie disciplines:
geprojecteerd beeld                 PI
zwartwit foto      M
kleurfoto              CP
2.a. Een recente
ledenlijst van de kringen dient ingeleverd te worden bij het VLFsecretariaat in de loop van de maand december.

2.b. Nieuwe leden kunnen in de loop van het  jaar deelnemen aan deze VLF-wedstrijd op voorwaarde dat de kring  de aangepaste ledenlijst heeft ingediend bij de VLF-secretaris( VLF-Secretariaat)

3. Bij deze wedstrijd zijn alle foto’s en geprojecteerde beelden vrij van onderwerp.

4. De ingezonden werken moeten voldoen aan de richtlijnen gegeven in deel I,2 van de VLF wedstrijdreglementen.

5. Aantal in te zenden werken:

a    maximum acht foto's per auteur kleur of zwartwit;
b    maximum acht digi's per auteur.
6. De jury wordt samengesteld door de wedstrijdcommissaris uit
de kandidaat juryleden van de VLF-kringen die aangesloten zijn bij het verbond. Het aantal juryleden bedraagt minimaal drie personen. De wedstrijdcommissaris kan bij vaststelling van onregelmatigheden een jurylid uitsluiten.

7. De identificatie der werken gebeurt volgens het algemene wedstrijdreglement.


8. Prijzen voor geprojecteerd beeld, foto kleur en foto zwart-wit telkens:

1 gouden VLF-medaille;
1 zilveren VLF-medaille;
1 bronzen VLF-medaille;
3 diplomas.

9. Indien de auteur in aanmerking komt voor meerdere prijzen wordt hem zijn hoogste prijs toegekend. Voor de andere mogelijke prijzen krijgt hij een vermelding in de cataloog ("eervolle vermelding").

1O.Limfoto+ Fototocht komt in aanmerking voor de VLFonderscheiding, de VLFlaureaat, het toekennen van de VLFsterren.

11. Elke deelnemer aan Limfoto of Fototocht zal een catalogus gratis ontvangen.
( Indien voorzien, digitale versie)

12. Van iedere auteur met aanvaardingen in foto en/of geprojecteerd beeld, moet ten minste één foto en/of één geprojecteerd beeld tentoongesteld en/of geprojecteerd worden. Bestuur.

Wedstrijd  Fototocht
13 Aan Fototocht kan deelgenomen woren in drie disciplines:
Geprojecteerd beeld  PI
Zwartwit fotp M
Kleurfoto CP

13 a. Een recente
ledenlijst van de kringen dient ingeleverd te worden bij het VLFsecretariaat in de loop van de maand december.

13.b. Nieuwe leden kunnen in de loop van het  jaar deelnemen aan deze VLF-wedstrijd op voorwaarde dat de kring  de aangepaste ledenlijst heeft ingediend bij de VLF-secretaris( VLF-Secretariaat)

14 b. De ingezonden werken moeten voldoen aan de richtlijnen gegeven in deel I,2 van de VLF wedstrijdreglementen.

15 b. Aantal in te zenden werken:
a    maximum acht foto's per auteur kleur of zwartwit in 3 disciplines:  de mens(p.j.) + opgelegd onderwerp + landschap
b    maximum acht digi's per auteur. in 3 disciplines:  de mens(p.j.) + opgelegd onderwerp + landschap
c    maximum 4 werken per discipline, b.v 4 in” Landschap”, 2 in “ De mens “ , 2 in Opgelegd onderwerp”
16. De jury wordt samengesteld door de wedstrijdcommissaris uit ervaren leden  van VLF-kringen die aangesloten zijn bij het verbond. Het aantal juryleden bedraagt minimaal drie personen. De wedstrijdcommissaris kan bij vaststelling van onregelmatigheden een jurylid uitsluiten.

17. De identificatie der werken gebeurt volgens het algemene wedstrijdreglementWEDSTRIJD VLFCRITERIUM

1. Bij het criterium zijn er twee jureringen waarbij vier diplomas te behalen zijn voor de beste vier verschillende auteurs in geprojecteerd beeld en telkens voor de beste vier verschillende auteurs in foto mono en in foto kleur.

2. Aan het criterium kan deelgenomen worden in twee disciplines

-geprojecteerd beeld      digi
-foto                                M   of   CP
3. Het aantal in te zenden werken per discipline is beperkt tot vier per auteur. Dit wil zeggen elk vier in PI en vier in Foto. Deze zijn vrij te verdelen tussen M en CP.

4. Het onderwerp is vrij.

5. De identificatie van de werken, foto's en geprojecteerd beeld gebeurt volgens het algemeen wedstrijdreglement.

6. Voor deelname aan het criterium kan geen inschrijvingsgeld gevraagd worden.

7. De jury wordt aangeduid door de Raad van Bestuur van het VLF.

8. Het criterium komt in aanmerking voor de schaal VLFcriterium, de VLFonderscheiding, de VLFlaureaat en de VLFsterren.

9. Er worden vier VLF-diplomas toegekend aan de vier hoogst geklasseerde werken in elk van de drie reeksen. Dit wil zeggen voor geprojecteerd beeld, foto zwart-wit en voor foto kleur.

10. Daar een deelnemer in elke discipline slechts één diploma kan winnen, krijgt de auteur die in aanmerking komt voor een bijkomend diploma, een eervolle vermelding.     


VLF-ONDERSCHEIDING

1. Het doel van deze onderscheiding is al diegenen welke in het kader van het Limburgs Verbond op fotografisch gebied actief en creatief zijn te belonen.

2. De VLF-onderscheiding is een individuele onderscheiding voor leden van kringen aangesloten bij het Verbond van Limburgse Fotokringen.

3. Het is een kenteken dat bekomen wordt door minimum twintig aanvaardingen te halen.

4. Er wordt één onderscheiding uitgereikt voor geprojecteerd beeld en één voor foto. De behaalde aanvaardingen voor foto-M en foto-CP worden samengeteld.

5. De auteur dient via zijn kring het bewijs te leveren dat de vereiste aanvaardingen behaald zijn. De aanvraag moet voor de vastgestelde vervaldag aan de VLF-wedstrijdcommissaris gezonden worden. Deze vervaldag wordt jaarlijks vastgelegd door de Raad van Bestuur en medegedeeld.

6. De VLF wedstrijdcommissarissen zullen boekhouden over de bereikte uitslagen om controle mogelijk te maken.

7. De auteurs die een onderscheiding behaalden, mogen dit vermelden achter hun familienaam met de letters "VLF/D" voor geprojecteerd beeld en "VLF/F" voor foto.

DE VLF LAUREAAT

1. Dit is een jaarlijkse beloning voor de beste VLFauteur in "foto-M", "foto-CP" alsook voor de beste auteur in "geprojecteerd beeld".

2. Elk jaar tijdens de laatste proclamatie Limfoto zullen twee trofeeën uitgereikt worden.

3. De auteurs worden betiteld als VLFlaureaat van dat jaar.

4. Voor deze trofee komen enkel de VLFwedstrijden in aanmerking:

- Criterium
- Limfoto
- Fototocht

5. Per aanvaarding wordt één punt toegekend; wie de meeste punten haalt in een discipline is de VLF-laureaat van dat jaar in die discipline

6. Bij gelijk aantal punten worden de scores van alle aanvaarde werken samengeteld om de laureaat aan te duiden.

7. Indien in de loop van dat jaar een van deze wedstrijden niet ingericht wordt, is er geen VLFlaureaat.


DE VLFSTERREN

1. De VLFster is een individuele onderscheiding.

2. De toekenning heeft tot doel VLF leden die reeds een VLFonderscheiding behaalden, op fotografisch gebied actief te blijven betrekken in het Verbond van Limburgse Fotokringen.

3. Voor beide, PI en M en/of CP worden er verschillende sterren uitgereikt.

4. De punten voor de sterren kunnen behaald worden in de VLFwedstrijden: Criterium + Limfoto + Fototocht

5. De onderscheiding wordt op basis van aanvaarde werken behaald. Na de VLFonderscheiding worden de aanvaardingen verder opgeteld en bekomt men voor zowel foto als geprojecteerd beeld een :

1e ster (gele label) na het behalen van 30 bijkomende aanvaardingen of 50 punten;
2e ster (rode label) na het behalen van 60 bijkomende aanvaardingen of 80 punten;
3e ster (blauwe label) na het behalen van 120 bijkomende aanvaardingen of 140 punten;
4e ster (zilveren label) na het behalen van 160 bijkomende aanvaardingen of 180 punten;
5e ster (gouden label) na het behalen van 200 bijkomende aanvaardingen of 220 punten;
VLF-galaxie na het behalen van 300 bijkomende aanvaardingen of 320 punten.

6. Ook voor de aanvraag van een ster of de galaxy dient de auteur via zijn kring het bewijs voor te leggen dat de vereiste aanvaardingen behaald werden. Deze aanvraag moet voor de vooropgestelde vervaldag bij de wedstrijdcommissaris van het VLF toekomen.

7. De VLFsterren worden uitgereikt op de laatste proclamatie van het jaar.

8. De auteur die een VLFster behaalde, mag dit vermelden achter zijn naam met de letters en tekens: VLF/D* of VLF/F*. Naargelang het aantal behaalde sterren plaatst men een ster bij.
.


DE VLFHONORÉ

1. De onderscheiding VLF-honoré is een individuele onderscheiding voor leden die zich op een bijzondere manier verdienstelijk hebben gemaakt.

De voorwaarden zijn de volgende:
a. meer dan vijf jaar lid zijn van een kring aangesloten bij het VLF;
b. het VLF propageren op alle mogelijke manieren;
c. bijzondere prestaties t.a.v. het VLF verrichten, fotografische activiteit hoeft niet te primeren;
d. de kandidatuur, vergezeld van een dossier, dient voorgelegd bij de Raad van Bestuur;
e. het indienen van een dossier wil niet zeggen dat de kandidatuur weerhouden wordt.
2. De auteur die een VLF-honoré behaalde, mag dit vermelden achter zijn naam met de letters: "Hon.VLF".


Alle rechten voorbehouden  © 2019  VLF vzw.