VERBOND van LIMBURGSE FOTOKRINGEN vzw"A lot of photographers think that if they buy a better camera they'll be able to take better photographs. A better camera won't do a thing for you if you don't have anything in your head or in your heart." -
Arnold Newman


STATUTEN
1. De vereniging zal de naam dragen "Verbond van Limburgse Fotokringen" vereniging zonder winstoogmerken. Zij kan ook gebruik maken van de afkorting " VLF vzw". Alle akten, facturen, aankondigingen, uitgaven en andere uitgaande stukken van de vereniging moeten deze naam vermelden.

2. De maatschappelijke zetel is gevestigd te 3520 Zonhoven, Roosterkensweg, 10. De vereniging ressorteert aldus onder het gerechtelijk arrondissement Hasselt. Deze kan alleen bij een beslissing van de algemene vergadering overgebracht worden naar ieder ander adres in de provincie. De administratieve zetel is gevestigd te 3560 Elen Rijksweg 891a bus 1. Alle briefwisseling dient aan dit adres gericht. Het administratief dossier wordt op dit adres bewaard.

3. De vereniging heeft als doel het propageren van de amateur-fotografie in al haar aspecten en met alle mogelijke middelen. Om haar doel te verwezenlijken, kan vereniging activiteiten inrichten of aan activiteiten deelnemen.

4. De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur.

5. De vereniging is samengesteld uit effectieve leden en uit toegetreden leden. Het aantal effectieve leden is onbeperkt, het minimum is evenwel vijf.

6. De effectieve leden zijn de voorzitters van de aangesloten kringen en de leden van de raad van bestuur. De toegetreden leden zijn alle personen die voorkomen op de ledenlijst van die aangesloten kringen.

7. Een kandidaat lid dient zijn aanvraag tot toetreding schriftelijk te richten tot de raad van bestuur. De raad van bestuur beslist over het wel of niet toelaten van een nieuw lid.

8. Het staat elk lid vrij zich uit de vereniging terug te trekken door, aan de raad van bestuur, zijn ontslag in te dienen.

9. De jaarlijkse bijdrage van de leden bedraagt maximum € 100,00

10. De algemene vergadering is samengesteld uit alle effectieve leden, ieder lid beschikt over één stem. Stemmen per volmacht is niet toegelaten. Ieder effectief lid kan zich laten vertegenwoordigen door een lasthebber. De lasthebbers, ook VLF-afgevaardigden genoemd, worden jaarlijks door hun kring aangeduid.

11. Op de agenda van de algemene vergadering, de hoogste macht van de vereniging, kunnen onder meer volgende punten voorkomen:

de wijziging van de statuten;
de benoeming en de afzetting van beheerders;
de goedkeuring van de rekening en de begroting;
desgevallend de benoeming en de afzetting van commissarissen;
uitsluiting van leden;
kwijting aan de bestuurders en de commissarissen;
vrijwillige ontbinding van de vereniging;
omzetting van de vereniging in een vennootschap met sociaal oogmerk.
12. De algemene vergadering, statutaire vergadering en ook jaarvergadering genoemd, moet elk jaar worden bijeengeroepen in de loop van de maand februari. Op ieder ogenblik kan een buitengewone algemene vergadering worden samengeroepen door de raad van bestuur of op vraag van minstens één vijfde van de effectieve leden
13. De oproep voor de algemene vergadering dient schriftelijk te gebeuren, minimum acht dagen voor de algemene vergadering. De uitnodiging dient datum, plaats, uur en de agenda te vermelden. Deze dagorde wordt samengesteld door de raad van bestuur, maar moet ook de punten opnemen van een ondertekend voorstel van een twintigste van de leden. De vergadering kan niet geldig beraadslagen en besluiten over punten welke niet op de agenda vermeld zijn.

14. Behalve waar door de wet bijzondere meerderheden voorzien zijn, worden alle beslissingen van de algemene vergadering bij eenvoudige meerderheid van stemmen genomen.


15. De algemene vergadering kan slechts geldig besluiten over de ontbinding van de vereniging of de wijziging van de statuten indien de bepalingen van art 8 en 20 van de wet van 27/06/1921, gewijzigd door de wet van 02/05/2002 betreffende de verenigingen zonder winstgevend doel, worden nageleefd.
16. Het verslag van de algemene vergadering zal in het VLF-Nieuws verschijnen. Het wordt onder de vorm van notulen in een register opgetekend en bewaard op de zetel van de vereniging. De effectieve leden kunnen te allen tijde inzage krijgen in dit register op de zetel van de vereniging. Iedere wijziging van de statuten moet binnen de maand van haar dagtekening worden bekendgemaakt in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad. Dit geldt ook voor iedere benoeming, ontslag of afzetting van een bestuurder.

17. De vereniging wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit minstens drie en maximum twaalf leden, door de algemene vergadering gekozen uit alle leden van de vereniging. De algemene vergadering kan ten allen tijde een einde stellen aan hun mandaat Het aantal bestuurders moet altijd lager zijn dan het aantal personen dat effectief lid is van de vereniging

18. In geval van vacature tijdens een mandaat, dat twee jaar duurt, kan een voorlopige bestuurder door de algemene vergadering benoemd worden. Hij voltooit het mandaat van de bestuurder die hij vervangt. De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.

19. De voorzitter wordt door de raad van bestuur, bij afzonderlijke zitting, tijdens de algemene vergadering verkozen en vervolgens aan de algemene vergadering voorgesteld, die aan deze verkiezing zijn goedkeuring moet hechten. De raad van bestuur kiest verder onder zijn leden een ondervoorzitter, secretaris en penningmeester.

20. De raad van bestuur leidt de zaken van de vereniging. Hij kan alle rechtshandelingen stellen en alle daden verrichten die hij nuttig acht voor de verwezenlijking van het doel van de vereniging, met uitzondering van de handelingen die voorbehouden zijn aan de algemene vergadering of strijdig zijn met de wet. De raad van bestuur kan zijn verantwoordelijkheid, zijn bevoegdheden gedeeltelijk overdragen aan een van zijn leden en zelfs aan derden. De beslissingen van de raad van bestuur worden genotuleerd in een register, deze ligt ter inzage van alle effectieve leden op de zetel van de vereniging.

21. Alle akten die de vereniging verbinden, worden in de naam van de vereniging geldig ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur of door twee leden van de raad van bestuur, gezamenlijk optredend met de secretaris. Dit geldt ook voor het optreden in rechte.

22. Door de bestuurders wordt geen persoonlijke verplichting aangegaan betreffende de verbintenissen van de vereniging. Hun aansprakelijkheid is beperkt tot de vervulling van de hun gegeven opdracht. Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd.

23. Het boekjaar loopt van 1 januari tot 31 december van ieder jaar. Bij het einde van elk boekjaar worden door de raad van bestuur de rekeningen van het verlopen boekjaar afgesloten, de inventaris en de balans en de begroting van het komend boekjaar opgemaakt. Deze worden aan de goedkeuring van de jaarvergadering onderworpen.

24. De vereniging kan voor het verstrijken van haar duur ontbonden worden door een besluit van de algemene vergadering overeenkomstig art 20 van de Wet van 27/06/1921 of door een gerechtelijke beslissing. Ingeval van vrijwillige ontbinding benoemt de algemene vergadering een of meer vereffenaars en stelt hun bevoegdheden vast. De activa worden na aanzuivering der schulden overgedragen aan een vereniging met een gelijkaardig doel in de provincie.

25. Alle in deze statuten niet voorziene gevallen worden geregeld door de voorschriften van de wet van 27 juni 1921, gewijzigd door de Wet van 02/05/2002 en door het huishoudelijk reglement. Dit reglement en de wijzigingen hieraan moeten door de raad van bestuur aan de algemene vergadering worden voorgelegd, deze beslist hierover met een eenvoudige meerderheid van stemmen.

26. Deze statuten werden voorgelegd en goedgekeurd op de buitengewone algemene vergadering van december 2004 en vervangen de statuten opgemaakt op 9 november 1973 en alle nadien doorgevoerde wijzigingen.

"There are two people in every photograph: the photographer and the viewer"
ansel adams
Alle rechten voorbehouden  © 2017 MIGALSKImediia voor VLF vzw.