Beknopt verslag ALGEMENE VERGADERING van 7 november 2008

Welkom en aanwezigheden.

De voorzitter heet alle clubafgevaardigden hartelijk welkom in het begin van deze drukke novembermaand waarin zowel diverse Limburgse clubs als het Verbond zelf activiteiten organiseren.
Daarna noteert Paul de aanwezige kringen.

Goedkeuring van het verslag van de AV van 3 oktober.

André D. vraagt of er opmerkingen zijn op het verslag van vorige vergadering, er komen er geen, dus wordt dit goedgekeurd.
Op vraag van de afgevaardigde van Digiclub De Teut Zonhoven werd een beknopt verslag van de AV op onze website geplaatst en is het dus perfect te gebruiken om er in de clubs al over na te kaarten. Wij gaan trachten om dit elke maand te doen.

De voorbije jureringen.

Onze jurering zijn vlot verlopen. Wij hebben er een evaluatie van gemaakt in de RvB en wij zullen onze bevindingen trachten om te zetten in een aangepast reglement. Wij sturen dit dan naar de kringen en proberen op de vergadering van december deze aanpassingen ter goedkeuring voor te leggen op de AV.
De kringen kregen vandaag ook nog hun ingeleverde Cd’s terug. Het was aanvankelijk onze bedoeling aan om de kringen samen met deze Cd’s ook onze opmerkingen te bezorgen betreffende het beter invullen van de wedstrijdformulieren. Er is momenteel echter een powerpointpresentatie in de maak, waarin uitgelegd wordt hoe wij de gegevens graag zouden ontvangen. Wij stellen jullie deze presentatie voor op een van onze volgende vergaderingen, heel waarschijnlijk in januari. Wij herhalen die presentatie dan nog eens op de AV van de maand voor het inleveren van het criterium en zenden ze ook naar de clubverantwoordelijke voor het inzenden van de werken. Wij hebben ondervonden bij de input van de werken in het nieuwe jureringsysteem dat het enorm belangrijk is dat de formulieren juist ingevuld zijn en dat de titels van de digitale werken de juiste vorm hebben.
De voorzitter vraagt naar reacties hieromtrent vanwege de leden van de Algemene Vergadering. Desiré Geurts van Candid Munsterbilzen neemt het woord. Hij vond dat alles heel vlot verlopen is bij de jurering, hij weet ook te appreciëren dat de wedstrijdverantwoordelijken van het VLF er zoveel tijd en energie in gestoken hebben. Werken met het nieuwe systeem en op deze nieuwe manier was een proef die we zeker geslaagd mogen noemen. Desiré merkte ook op dat de mensen die anders veel kritiek en bedenkingen hadden bij de jureringen nu schitterden door afwezigheid. Verder had hij veel lof voor het verloop van de preselecties, voor het oplossen van probleempjes zoals verkeerde plakkers, verkeerde inzendingen, verkeerde formulieren... De voorzitter vult aan dat we de gastkringen Infra Lanaken en Candid Munsterbilzen ook dankbaar zijn voor de  geleverde inspanningen, voor de goede samenwerking en de goede ontvangst. Hij meldt dan ook nog over de foutieve inzendingen: “Wat volgend jaar niet in orde is, wordt niet meer gejureerd!”
Verder weet Desiré nog te vertellen dat er 133 verschillende auteurs een aanvaarding behaald hebben en van hen wordt al zeker een foto opgehangen. Verder zal Candid trachten een goede tentoonstelling samen te stellen.

Na de jurering.

De kringen krijgen de uitslag van de wedstrijd voortaan alleen maar via de persoon die op de formulieren aangeduid is als wedstrijdverantwoordelijke. Bij vragen van andere kringleden zullen wij deze in het vervolg moeten doorverwijzen naar die wedstrijdverantwoordelijke van hun club. Daarom is het belangrijk dat elke club daar een betrouwvol iemand voor aanduidt, die zijn/haar e-mail adres correct op het formulier aanduidt.
Aanvragen voor VLF-onderscheidingen en -sterren moeten door de club spontaan naar André Cox gestuurd worden. Wij zullen in de toekomst hierop ook een “vervaldatum” plakken. Deze gegevens moeten immers tijdig bij de inrichtende club zijn om de cataloog te kunnen samenstellen. Daarom zijn we ook hierin genoodzaakt om streng te zijn: “Geen aanvraag binnen voor de vervaldatum betekent: dat werkjaar geen onderscheiding en geen ster.”
Uitleg bij de sterren en onderscheiding wordt ook in de powerpointpresentatie opgenomen.

Uitgenodigd op de opening van de FotoTocht en het Provinciaal Salon.

Normaal gezien is elke kring verwittigd waarvan personen verwacht worden op de proclamaties. Zij werden op de hoogte gebracht via mail en/of brief naar de kringen of de prijswinnaars.  Onze voorzitter dringt er nogmaals op aan dat deze gelauwerden aanwezig zijn op de proclamatie: “Wij gaan het volgende principe toepassen: wie zijn prijs niet zelf komt afhalen of zich niet laat vertegenwoordigen door een clublid, kan zijn prijs nog komen afhalen op één van de AV tot zes maand na de uitreikdatum, mits op voorhand ons te verwittigen.  Daarna worden de prijzen vernietigd en voor onderscheiding en sterren moet een nieuwe aanvraag gebeuren.”
Daarna leest de voorzitter, voor de volledigheid, alle namen af van mensen die verwacht worden om prijzen, sterren of onderscheidingen af te halen op het salon van de Fototocht of van het Provinciaal Salon.

PS en FT volgend werkjaar.

Tot op heden zijn er nog geen kandidaturen voor PS of FT. Wie een van deze wedstrijden wil inrichten, gelieve de voorzitter of iemand van de RvB zo spoedig mogelijk te contacteren. Wij komen dan naar je club toe om hulp te bieden en de modaliteiten te bespreken.

Eindejaarszending.

Paul geeft nog wat uitleg over de eindejaarszending die naar alle clubs gestuurd is. Dit is wat vroeger dan andere jaren, deels op aanvraag van De Eik Lummen en deels omdat de noodzaak zich ook opdringt (CvB is ook vroeg, juiste abonnementsperiode op het VLF-Nieuws). Daarom durven wij vragen om de lijsten zo vlug mogelijk via e-mail te sturen of ten laatste (eventueel op papier) door te geven op de AV van 5 december.

Project “Buiten Competitie”.

We deden een oproep naar mensen die zich wilden inzetten voor het organiseren van een toonmoment voor fotografen die hun hobby niet meteen in het wedstrijdgebeuren willen beleven. Wij denken dat we de juiste mensen in de clubs nog niet bereikt hebben. Gezien de flauwe respons zijn wij nu zinnens om zelf enkele mensen voor deze werkgroep aan te spreken.

Cursussen.

Op onze vraag naar suggesties voor het inrichten van cursussen hebben wij ondertussen wat meer reacties gekregen. Nu nog zoeken naar een bekwame lesgever in de verschillende materies (Photoshop… Lightroom).  Deze planning zal, zodra ze vastgelegd is, ook aan de kringen medegedeeld worden. 

Euregionale wedstrijd.

De einddatum voor onze Euregionale wedstrijd nadert met rassé schreden. Hiervoor moeten wij nog een bekwaam jurylid vinden, niet noodzakelijk iemand van ons verbond, wel een personaliteit uit de fotowereld en liefst iemand die zijn zegje kan doen. 
Die jurering zou doorgaan op maandag 22 of 29 juni 2009 in het Limburgs Museum te Venlo.
De inlevering kan op onze vergadering van 5 juni 2009. Formulieren worden nog afgedrukt in VLF-Nieuws en we zullen ze ook op de website zetten.
Tentoonstellingsruimte voor onze regio hebben we al, namelijk hier in GC Tentakel.

Nieuws vanuit de overlegraad Foto.

 

Voorbije activiteiten.

De twee jureringen, die kwamen hogerop reeds aan bod.

Komende activiteiten.

De voorzitter vindt het spijtig dat, niettegenstaande onze VLF-agenda reeds langere tijd bekend is, er toch nog clubs zijn die hun opening laten samenvallen met o.a. de opening van onze activiteiten.
Jan van Luminé Image Art verontschuldigt zich in naam van zijn club. De tentoonstelling was eigenlijk eerder gepland maar moest worden uitgesteld door externe factoren. Bij het bepalen van een nieuwe datum is dit onwetend gelijk gevallen met het salon van de FotoTocht in Lanaken.
Verder heeft Jan nog een bericht over de foto’s voor Photo View, die moeten dringend ingeleverd worden. Jan verwijst naar het vorige VLF-Nieuws en zegt dat hij die werken wil inzamelen zodat ze ten laatste op zaterdag 29 november in zijn bezit zijn en dan kan hij ze in Geel op het secretariaat afleveren.

Sluiting.

De voorzitter sluit de vergadering af en wenst alle SLimburgers een veilige thuiskomst.

Volgende AV op vrijdag, 5 december om 20.30 in GC Tentakel te Zonhoven.


HOME